آیا مضطرب هستم؟

طی دو هفته گذشته چقدر علائم زیر را داشته اید؟