آیا افسـرده هستم؟

لطفاً در هر مرحله، جمله‌ای که بهتر از سایر جملات، احساسات شما را در طی هفته‌ی گذشته و در حال حاضر بیان می‌کند انتخاب کنید